Betonrisico

Bijkomend ruimtebeslag en verharding kan in de toekomst zowel in de harde als de zachte bestemmingen verder voorkomen.

Indicator
Algemene info
Naam
Oppervlakte
Bevolking

Meer info

Het risico op bijkomende innames en verharding is niet in te schatten voor de zachte bestemmingen omdat dit sterk onderhevig is aan de regelgeving en de mate waarin de vergunningsregels zwak dan wel streng zijn.

De harde bestemmingen stellen wel grenzen aan het toekomstig ruimtebeslag; een bepaalde hoeveelheid gronden is bestemd tot ontwikkeling en inname, ook indien het momenteel nog in landbouw- of natuurlijke staat is.

De oude gewestplannen (1976-1980) en de bestemmings- en uitvoeringsplannen die erop volgden laten meer ontwikkeling toe dan het BRV met de beoogde bescherming van de open ruimte voorziet. Het ruimtebeslag-risico (RBR) is met andere woorden meetbaar in de harde bestemmingen; dit is de hoeveelheid bestemde grond, die nog in landbouw- en natuurgebruik maar nog vergunningen tot bijkomend ruimtebeslag kunnen afgeleverd worden. Hoe hoger het ruimtebeslag-risico dus is, hoe groter de afstand tot het realiseren van de bouwshift dus voor de gemeente is.

  • Je gemeentefiche(s)

    Bekijk het overzicht van het ruimtebeslag en de verharding op de verschillende niveau’s van de aangeduidde gemeente(s) via de knop hieronder.

    Download fiche(s)