Reductieopgave

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt zowel grenzen aan de toename van het ruimtebeslag als aan de verharding in Vlaanderen.

Indicator
Algemene info
Naam
Oppervlakte
Bevolking

Meer info

Voor het ruimtebeslag is een geleidelijke afname van het netto bijkomend ruimtebeslag vooropgesteld tegen 2040, met als tussenmijlpaal een maximale ruimtebeslag-snelheid van 3 ha/dag tegen 2025. Anno 2022 bedraagt het totale quotum voor Vlaanderen nog maximaal 11.933 ha voor de periode 2022 tot 2040.

Volgens een distributiemodel kan deze reductiedoelstelling naar het gemeentelijk niveau vertaald worden tot een gemeentelijk uitdooftraject (2022-2025-2040). Elke gemeente heeft als gevolg van de BRV-doelstelling een bepaald quotum van maximale inname van landbouw- en natuurgronden: dit is de oppervlakte onder het reductietraject. Op deze manier wordt duidelijk in welke mate reductie van de harde bestemmingen nodig is in de gemeente om te kunnen voldoen aan de Vlaamse doelstelling.

Voor de verharding is het BRV nog ambitieuzer: volgens deze onthardingsdoelstelling mag de oppervlakte verharding in de harde bestemmingen netto niet verder toenemen tegenover 2015 en in de zachte bestemmingen dient ze tegen 2050 20% lager te liggen dan wat in 2015 werd gemeten. Aangezien de verharding overal in Vlaanderen netto toeneemt, houdt deze doelstelling bijgevolg zowel voor de harde als de zachte bestemming een concrete, becijferbare onthardingsopgave in. Elke gemeente heeft bijgevolg een onthardingsopdracht tot het uitbreken en slopen van vlakke verharding en constructies tot herstel van de bodem en landschap. Zonder maatregelen zal het saldo van verharding en ontharding niet in het voordeel van ontharding omslaan en de onthardingsopgave van de gemeente verder toenemen.

Om te voldoen aan de Vlaamse BRV-doelstelling moet de ontharding worden verdergezet totdat de verharding in de harde bestemmingen terug op het niveau van 2015 komt en in de zachte bestemmingen het 20% lager ligt dan in 2015. Anno 2022 gaat het reeds over een grote onthardingsopgave van 19.374 ha, zijnde een tempo van 1,98 ha/dag tussen 2022 en 2040. De opdracht is in 2022 dus behoorlijk groot: per Vlaming is er nagenoeg 30m2 te ontharden, dat is om en nabij de grootte van zijn woonkamer.

  • Je gemeentefiche(s)

    Bekijk het overzicht van het ruimtebeslag en de verharding op de verschillende niveau’s van de aangeduidde gemeente(s) via de knop hieronder.

    Download fiche(s)